Statuten

Statuten vzw. Hartezorg - A.Z. - Sint Lucas (Gent)


De Raad van Bestuur heeft beraadslagend en beslissend overeenkomstig de VZW-wetgeving (Verenigingen zonder winstoogmerk en de Stichtingen), haar statuten neergeschreven in onderstaande tekst.


Vzw HARTEZORG - Maatschappelijke zetel: Oudewee  67, 9031 Drongen

Identificatienummer :13545/85 - Ondernemingsnummer : 430.231.523


Gewijzigde statuten

Heden , 16 oktober 1984 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door de volgende personen, allen van Belgische nationaliteit, uitgenomen de heer Marcel Westen, die van Nederlandse nationaliteit is :

•Buysse Joseph, bureauchef, Begijnhoflaan 117, 9000 Gent

•David René, rentenier, Nederlandplein 16, Ertvelde

•Debbaut Octaaf, bediende, Langerbruggestraat 112, Evergem

•Vanderschueren Frans, handelaar, Kievitstraat 5, Ertvelde

•Westen Marcel, bediende, Lijnstraat 10 9830 Sint-Martens Latem

•Bouquet Gilbert, gepensioneerde, Lauwstraat 14, Sint-Denijs-Westrem

•De Maesschalk Roland, bediende, Blekersdijk 65, 9000 Gent


De statuten van deze vereniging werden als volgt gewijzigd:

TITEL I. - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Art. 1. - De vereniging draagt als naam: “ Hartezorg ”


Art. 2. - De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te  Drongen, Oudewee 67, gelegen in het gerechtelijke arrondissement Gent.

Hij kan worden overgeplaatst naar een andere plaats van deze agglomeratie bij beslissing door de raad van bestuur.

Alle stukken voorgeschreven door de V.Z.W. wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.


Art. 3. - § 1. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk :in de meest uitgebreide zin steun te verlenen aan de lijders van hart- en vaatziekten, benevens het verenigen van deze mensen en alle activiteiten die daarmede verband kunnen houden zoals:

a/het bevorderen van preventieve en postoperatieve maatregelen, zoals bevolkingsonderzoek, informatie, voorlichting, revalidatie en zo verder;

b/het bevorderen van de heelkundige mogelijkheden;

c/het helpen verlichten van de sociale noden van hartpatiënten


Art. 3. - § 2. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.


Art. 3. - § 3. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.

Art. 4. - De vereniging is van onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.


TITEL II. - LIDMAATSCHAP

Art. 5. – De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden.

Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste zes bedragen.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de leden en niet aan de toegetreden leden.

De toegetreden leden hebben enkel de rechten en de verplichtingen hen bedeeld door deze statuten. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.


Art. 6. - Als lid of toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden , iedere natuurlijke persoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Deze onderzoekt de kandidaat tijdens de eerstvolgende bijeenkomst. Zijn beslissing is zonder beroep en hoeft niet met redenen omkleed te worden. Zij wordt ter kennis gebracht van de kandidaat. De niet aangenomen kandidaat kan zich slechts een jaar na de datum van deze beslissing opnieuw kandidaat stellen.

Personen die de vereniging wensen te helpen haar doel te verwezenlijken, kunnen worden toegelaten op aanvraag in hoedanigheid van steunend of beschermend toegetreden lid.


Art. 7. -  Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een schrijven aan de raad van bestuur.

Elk lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derde van de stemmen.

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon.

De schorsing zal per schrijven aan de betrokkene worden medegedeeld. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt het geacht nooit te hebben plaatsgehad.

Het lidmaatschap van een lid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon.

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsvervolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bedragen of gedane inbrengen.


Art. 8.  – Alle leden betalen dezelfde jaarlijkse bijdrage.

Het maximaal bedrag wordt vastgesteld op 50,00 €. De bijdragen worden door de algemene vergadering vastgelegd.


TITEL III. - ALGEMENE VERGADERING

Art. 9. - De algemene vergadering bestaat uit alle leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de ondervoorzitter of bij afwezigheid van voornoemde personen door de oudste aanwezige bestuurder.


Art. 10. - De algemene vergadering is het hoogste orgaan in de vereniging. Zij bezit machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of door onderhavige statuten.

Ieder lid beschikt over één stem. Een lid mag zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een vertegenwoordiger mag echter over niet meer dan één volmacht beschikken.

Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:

1°  de wijziging van de statuten;

2°  de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

3°  de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

4°  de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

5°  de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;

6°  de vrijwillige ontbinding van de vereniging;

7°  de uitsluiting van een lid/ toetredend lid;

8°  de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

9°  alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen


Art. 11. - § 1. In de loop van het eerste semester van elk burgerlijk jaar wordt ten minste één gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begrotingen voor het volgend jaar.


Art. 11. - § 2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging.


Art. 11. - § 3. Elke oproeping tot een algemene vergadering dient schriftelijk te gebeuren ten minste acht dagen op voorhand. Zij kan alleen geldig gedaan worden onder handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur of van twee bestuurders

Alle leden moeten opgeroepen worden.

De oproeping vermeldt dag, uur, plaats van de vergadering alsook de agenda.


Art. 11. - § 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de oudste der aanwezige bestuurders.


Art. 11. - § 5. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.


Art. 11. - § 6. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van stemmen, mits ten minste de helft der leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald bij artikelen 8, 12, 20 en 26 quater van de wet van 27 juni 1921, in acht genomen worden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien minstens de helft der aanwezige leden hierom verzoekt, is de stemming geheim.


Art. 11. - § 7. Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en aan alle leden bezorgd wordt, uiterlijk tegen de bijeenroeping tot de volgende algemene vergadering.


TITEL IV. - RAAD VAN BESTUUR

Art. 12. - § 1. De raad van bestuur bestaat uit minstens 3 leden benoemd door de algemene vergadering en te allen tijde door deze afzetbaar.


Art. 12. - § 2. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.


Art. 12. - § 3. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is.


Art. 12. - § 4. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van vier jaar.  Dit mandaat is hernieuwbaar.

Indien het bestuursmandaat voortijdig eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag, afzetting of niet meer vervullen van de lidmaatschap voorwaarde, wordt door de algemene vergadering in de vervanging van deze bestuurder voorzien voor de rest van de termijn.

Tot zolang in de vervanging van een bestuurder niet is voorzien, oefenen de overige bestuurders de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit.


Art. 12. - § 5. De bestuurders duiden onder elkaar een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een schatbewaarder aan.


Art. 13. - § 1. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen, en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.


Art. 13. - § 2. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.


Art. 13. - § 3. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden.

Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.


Art. 13. - § 4. Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders, behoudens wanneer de raad één afgevaardigde-bestuurder wiens bevoegdheid hij vaststelt, daartoe heeft aangesteld.


Art. 13. - § 5. Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille van hun mandaat; hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht. Hun mandaat wordt uitgeoefend ten kosteloze titel.


Art. 13. - § 6. De penningmeester, en bij diens afwezigheid de voorzitter of ondervoorzitter, is gemachtigd ten voorlopige of definitieve titel, de vrijgevigheden te aanvaarden die aan de vereniging worden gedaan en alle formaliteiten te vervullen voor de verkrijging ervan.


Art. 13. - § 7. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.


Art. 14. - § 1. De raad van bestuur vergadert minstens driemaal per jaar.


Art. 14. - § 2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De oproeping gebeurt schriftelijk, ten minste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats, agenda.


Art. 14. - § 3. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn. Iedere bestuurder beschikt over één stem.  Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken.  De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door ten minste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.


Art. 14. - § 4. Van elke raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.


TITEL V. - DIVERSE BEPALINGEN

Art. 15. - Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.


Art. 16. - Behoudens het geval van rechterlijke ontbinding, kan tot de vrijwillige ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 20 van de wet van 27 juni 1921. In het ontbindingsbesluit worden tevens één of meer vereffenaars aangeduid, overeenkomstig artikel 19 en 22 van de wet van 27 juni 1921.


Art. 17. - In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het vereffenen der schulden en het aanzuiveren der lasten, overgedragen aan een vereniging met het gelijkaardig doel als de vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering Deze beslissingen en de naam, het beroep en het adres van de vereffenaar(s) , worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.


Art. 18. - Voor alles wat niet door de statuten is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 van toepassing.


Drongen, 25 Maart 2005

Volgen de namen, voornamen en de handtekeningen van de leden van de raad van bestuur :

Buysse Joseph - Westen Marcel - Braeckman Antoon - Hespeel Eddy - Serras Christine - Louis De Marteau